Dziś mamy: niedzielę, 24-06-2018, a do końca roku pozostało: 191 dni, imieniny: Jana, Danuty

  Status prawny
  Zakres działania
  Organizacja pracy
  Zasięg terytorialny
  Statut
  Organy szkoły
  Kadra
  Godziny pracy
  Zasady rekrutacji
  Osiągnięcia szkoły
  Komunikaty
  Przetargi
  Skargi i wnioski
  Numery kont bankowych
  Finanse szkoły
  Dokumenty kontroli
  Rejestry, ewidencje, archiwa
  Udostępnianie informacji
  Rejestr zmian
  Instrukcja obsługi BIP
  Dane adresowe
  Redakcja
STATUS PRAWNY
Szkoła Podstawowa nr 4 w Wałczu im. Zdobywców Wału Pomorskiego jest szkołą publiczną i działa na podstawie:
 • Aktu Założycielskiego.
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu,
 • Zarządzeń Kuratora,
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • Ramowego planu pracy szkoły,
 • Planu rozwoju Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu,
 • Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
 • Regulaminów:
  • Regulaminu Rady Pedagogicznej.
  • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
  • Regulaminu Rady Szkoły.
  • Regulaminu Rady Rodziców
  • Regulaminu biblioteki szkolnej.
  • Regulaminu świetlicy szkolnej.
Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miejska Wałcz.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.


Data ostatniej aktualizacji: 10-10-2016.
Wprowadzający zmiany: Sławomir Śledzik, osoba odpowiedzialna za treści: Renata Lewandowska.
   do góry       do góry